Umowa zlecenie – regulacje prawne

Nie od dziś wiadomo, że umowa zlecenie to jedna z najchętniej wybieranych form zatrudnienia. Cieszy się ogromną popularnością. Czym się charakteryzuje? Jakie ma wady, a jakie zalety? Czy jest opłacalna? Już wszystko wyjaśniamy!

Umowa zlecenie – charakterystyka

Taki rodzaj umowy należy do umów cywilnoprawnych. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że podczas jej wykonywania, zawierania, czy też rozwiązywania – stosowane są przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Umowa ta polega na zobowiązaniu się jednej osoby do wykonania określonej czynności dla innego podmiotu. Warunki określające charakter pracy, wymiar, rodzaj – zawarte są w sporządzonej umowie. To, co charakteryzuje ten rodzaj umowy to m.in.: brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe oraz dobrowolność w ustalaniu terminu i miejsca pracy. Warto pamiętać, że ten rodzaj umowy zawierany jest na czas określony. Zleceniobiorca deklaruje, że wykona określone czynności dla swojego zleceniodawcy. Musi wykonać je osobiście. W nagłych sytuacjach dopuszczalne jest wykonanie zlecenia przez osoby postronne. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy – może ona zostać w każdej chwili rozwiązana przez każdą ze stron. W przypadku, kiedy zrobi to zleceniodawca – zobowiązuje się on do zwrócenia poniesionych wydatków przez drugą stronę. W sytuacji, kiedy według warunków ustalonych przez obie strony jest to zlecenie odpłatne – zleceniodawca musi uiścić zleceniobiorcy odpowiednie wynagrodzenie.

Jak powinna wyglądać dobrze sporządzona umowa?

Umowa ta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach – jeden otrzymuje zleceniodawca, drugi jest dla zleceniobiorcy. Powinna zostać w niej zawarta m.in.: informacja dotycząca rodzaju umowy,strony umowy, przedmiot umowy, warunki wykonania zlecenia, data jej rozpoczęcia oraz zakończenia, charakter wykonywanej pracy, wysokość wynagrodzenia oraz informacje dotyczące tego, czy zleceniobiorca będzie korzystał z praw autorskich. 

Wady i zalety tego rodzaju umowy

Umowa ta charakteryzuje się przede wszystkim tym, że:

– nie jesteśmy podporządkowani pracodawcy;

– nie tylko osoba fizyczna może świadczyć daną pracę, ale również wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

– nie jesteśmy ograniczeni w liczbie kolejnych umów;

– wynagrodzenie otrzymywane jest po skończonej pracy;

– pracownik-zleceniobiorca ma ograniczone prawa – nie przysługuje mu urlop wypoczynkowy, macierzyński ani odprawa na zasadach wskazanych w Kodeksie pracy.

Jak wygląda umowa z punktu widzenia zleceniobiorcy?

Osoba pracująca na taki rodzaj umowy ma prawo do otrzymania ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, chorobowego, czy też ubezpieczeń zdrowotnych. Nie przysługuje jej natomiast urlop wychowawczy, macierzyński i wypoczynkowy. Zabiera jej się również prawo do zasiłku opiekuńczego.

Artykuł powstał na bazie tekstu Kapitalni.org